ILKA ČERPES

Ilka Čerpes

Doc. dr. Ilka Čerpes, univ. dipl. inž. arh., je arhitektka doktorica znanosti in docentka za urbanizem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Je avtorica monografije Urbanistično načrtovanje in zbornika O urbanizmu ter soavtorica več strokovnih monografij. Znanstvene in strokovne članke objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah. Na srečanjih, simpozijih in konferencah redno predstavlja svoje raziskovalno in strokovno delo domači in mednarodni javnosti. Sodeluje v evropskih projektih Tempus, Erasmus in Internacionalizacija Univerze v Ljubljani. V okviru učiteljskih izmenjav je gostovala na petih uglednih evropskih fakultetah za arhitekturo: v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Švici. Je mentorica številnih urbanističnih delavnic in diplomskih nalog. Je predavateljica na doktorskem študiju Arhitektura Univerze v Ljubljani, kjer so pod njenim mentorstvom trije kandidati dosegli naziv doktorja znanosti. Je področna urednica za urbanizem pri mednarodni znanstveni reviji Igra ustvarjalnosti in članica znanstvenega odbora znanstvenega srečanja Pametni urbanizem.

Je soavtorica Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje-urbanizem ter Univerzitetnega študijskega programa druge stopnje-urbanizem, ki sta bila akreditirana pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva leta 2011 in 2012. Na Fakulteti za arhitekturo opravlja naloge namestnice predstojnice Katedre za urbanizem in je koordinatorka tutorjev. Je mentorica diplome nagrajene s študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Kot avtorica ali soavtorica je prejela tri prve in več drugih ter tretjih nagrad na državnih in mednarodnih arhitekturno-urbanističnih natečajih. Je avtorica številnih arhitekturno urbanističnih študij in projektov, ki jih stroka priznava za uveljavljanje v domači in mednarodni strokovni javnosti. Je soavtorica dveh preglednih arhitekturnih razstav v ljubljanski galeriji Kresija in deluje v uglednih strokovnih združenjih arhitektov. V dveh mandatih je opravljala funkcijo predsednice Društva arhitektov Ljubljana, bila je članica komisije za podelitev prestižne nagrade za arhitekturo Sklada arhitekta Jožeta Plečnika, članica več domačih in evropskih natečajnih žirij ter članica slovenskega odbora evropskega združenja Europan.

BIOGRAFSKI PODATKI

1976 – maturira na Prvi gimnaziji v Mariboru z odličnim uspehom.
1976 – 1982 – študira na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo – Oddelek za arhitekturo.
1982 – diplomira pri mentorju prof. mag. Vladimirju Mušiču in somentorju prof. Janezu Koželju.
1984 – 1992 – je redno zaposlena na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.
1984 – opravi strokovni izpit za odgovornega projektanta s področja arhitekture in urbanizma.
izvoljena za predsednico Društva arhitektov Ljubljane. Funkcijo opravljala dva polna mandata.
1992 – 1997 – zaposlena kot habilitirana asistentka za področje prostorskega in urbanističnega planiranja na Katedri za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. V raziskovalni skupini profesorja dr. Andreja Pogačnika izdela več temeljnih in aplikativnih planerskih raziskav na državni ravni.

1997 – se kot asistentka za urbanizem in arhitekturo redno zaposli na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
- v okviru Interdisciplinarnega podiplomskega študija urbanističnega in prostorskega planiranja IPŠPUP na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Janeza Koželja uspešno zagovarja magistrsko nalogo Strukturni pristop k urbanističnemu načrtovanju.
2002 – na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani uspešno zagovori doktorsko disertacijo Samoorganizacija in urejanje naselij.
2003 – prvič izvoljena v naziv docentke za urbanizem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskem študiju vodi predmeta Urbanistična metodologija ter Projektiranje in kompozicija.
2013 – predava Zgodovino in teorijo urbanizma na študijskem programu Urbanizem Fakultete za arhitekturo UL.

NAGRADE IN PRIZNANJA
  • prva enakovredna nagrada na Javnem anonimnem anketnem urbanistično arhitektonskem natečaju za Območje Barjanske ceste v Ljubljani, Društvo arhitektov Ljubljana, Mestna občina, Ljubljana, 1992,
  • Druga nagrada na Javnem anonimnem projektno arhitektonskem natečaju Ureditev Spominskega parka Teharje, Društvo arhitektov Ljubljana, Ljubljana, 1992.
  • prva nagrada na Javnem odprtem anonimnem  enostopenjskem projektnem urbanistično arhitekturnem natečaju Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča. Mestna občina, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana, 2009,
  • Mentorica prejemniku Univerzitetne Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani. (Kušar, Klemen. Študija urbanistične zasnove zgoščanja in gentrifikacije stanovanjske soseske na primeru Galjevica v Ljubljani), Ljubljana, 2012.
  • tretja nagrada na Javnem idejnem odprtem, anonimnem enostopenjskem urbanističnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo “Partnerstvo Celovška”. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Ljubljana, 2012,
  • prva nagrada na mednarodnem  natečaju Imagine Downtown Lafayette, v organizaciji Creative Action, Urban Land Institute Louisiana, AOC Community Media, the UL School of Architecture and Design and the Acadiana Center for the Arts. Louisiana, Louisiana, Združene države Amerike, 2012.