Project Description

URBANISTIČNA ŠTUDIJA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA GASILSKEGA DOMA NA ŠKOFLJICI

TINA NERED, MAGISTRSKO DELO

Mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes
UL FA, EMŠ Arhitektura
Ljubljana, 2019

Magistrsko delo obravnava območje občine Škofljica, kjer v zadnjih letih število prebivalcev hitro narašča. Predvsem gre za mlade družine, katerim je pomembna bližina glavnega mesta in delovnih mest, kot tudi višja kakovost bivanja v naravnem okolju na cenovno dostopnejših zemljiščih. Posledica pa so značilen suburbani značaj občine s pomanjkanjem storitev, neurejenostjo infrastrukture ter preobremenjenimi cestnimi povezavami na glavnih prometnicah.

Delo se osredotoča na ožje območje središča naselja Škofljica, ki je tudi občinsko središče. Velik del območja je še nepozidan in je v občinskem prostorskem načrtu predviden za gradnjo centralnih dejavnosti. Zemljišča se v veliki meri nahajajo na poplavno ogroženem območju. Zaradi preobremenjenosti cest je potrebno urediti in nadgraditi cestno omrežje.

Razvoj občine in večanje števila prebivalcev povečuje potrebe po zagotavljanju varnosti in večji pripravljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč. Ena izmed rešitev je posodobitev gasilske infrastrukture in sodoben gasilski dom na novi lokaciji.

S predlagano ureditvijo središča naselja Škofljica bi se izboljšale ter poudarile kvalitete prostora. Ustrezna prerazporeditev poplav in ureditev poglobljenih bajerjev omogoča prostor novim stavbnim volumnom, ki ne povečujejo poplavne ogroženosti sosednjim objektom. Predstavljena rešitev z načrtovanimi parkovnimi potmi in zasnovo cestnega omrežja prostor naredi bolj prijazen in varen za uporabo pešcev in kolesarjev.

Prikazana pa je tudi arhitekturna zasnova novega gasilskega doma na ustrezni lokaciji. S spremljajočim javnim programom in športnimi igrišči oblikuje javni prostor, primeren za druženje in rekreacijo.