PREDMETI

ARHITEKTURNO IN URBANISTIČNO PROJEKTIRANJE

Predmet Projektiranje se izvaja v vseh letnikih študija urbanizma in arhitekture. Študent/ka se ob realni nalogi ukvarja z urbanističnimi, okoljskimi, arhitekturnimi, funkcionalnimi, tehničnimi, socialnimi in drugimi problemi gradnje mest in stavb. Predmet je prilagojen potrebam in izzivom prakse tako, da se namesto rutinskega akademskega dela uporabljajo neposredne, žive in aktualne oblike učenja, ki so odprte za probleme prostora in družbe.

URBANISTIČNO NAČRTOVANJE

Cilj predmeta je opredeliti in razložiti temeljne pojme in multidisciplinarne metode v sistemu trajnostnega urejanja prostora, predvsem za potrebe načrtovanja gradnje in razvoja mest ob ozaveščanju študentov/k za javno odgovorno poseganje v urbano strukturo glede na okoljske, ekonomske in socialne učinke.

ZGODOVINA IN TEORIJA URBANIZMA

Študenti/ke spoznajo zgodovino urbanega prostora na osnovi predavanj in študija literature skozi dialektično razumevanje soodvisnosti med urbanimi vsebinami in preteklostjo. Spoznajo zgodovino kot dialektiko cikličnega prehajanja med progresističnim, kulturalističnim in naturalističnim modelom urbanizma (po Francoise Choay) v kontekstu razvoja in součinkovanja družbenih, ekonomskih in tehnoloških razmer. Vzporedno spoznajo razvoj tehnoloških, socialnih in bioloških mestnih sistemov ter razvoj teorij in metod načrtovanja. Vzporedno spoznajo razvoj oblik fizičnih struktur mest.

ZAKLJUČNA DELA IN DOKTORATI

V Studiu Čerpes omogočamo študentkam in študentom izdelavo zaključnega dela na vseh študijskih programih Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Na Univerzitetnem študijskem programu prve stopnje URBANIZEM je diplomsko delo poglobljena strokovna študija izbrane teme s področja urbanističnega načrtovanja naselja. Na Drugostopenjskem magistrskem študijskem programu URBANIZEM in na Enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje ARHITEKTURA, je zaključno delo celoviti urbanistični oziroma arhitekturni projekt na konkretni lokaciji. Projekt je opremljen z uvodno študijo, v kateri študent/ka predstavi izbrani problem, metodo in cilje naloge ter tehnične in oblikovne rešitve. Na Doktorskem študijskem programu ARHITEKTURA študentke/ti pod mentorstvom doc. dr. Ilke Čerpes izdelajo doktorat, ki je rezultat znanstveno-raziskovanega dela na področju arhitekture ali urbanizma.