ZAKLJUČNA DELA IN DOKTORATI

Prvostopenjski univerzitetni študijski program urbanizem

Študent/ka izdela diplomsko nalogo po treh letih študija. Študent/ka v nalogi celostno
obravnava izbrani strokovni problem povezan s projektom, ki ga je izdelal/la pri predmetu
Urbanistično projektiranje 3. Temo naloge izbere študent/ka sam/a s pomočjo mentorja/ce, ki
usmerja delo. Nalogo oceni tričlanska komisija visokošolskih učiteljev/ic Fakultete za
arhitekturo Univerze v Ljubljani na javnem zagovoru. Pred zagovorom so rezultati naloge
razstavljeni v prostorih Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Drugostopenjski magistrski študijski program urbanizem

Študent/ka izbere temo in mentorja/ico magistrskega dela po petih letih študija. Pod
vodstvom mentorja/ice samostojno izdela celostni elaborat, ki se sestoji iz raziskovalne
študije in urbanističnega načrta za izbrani primer. Delo oceni tričlanska komisija
visokošolskih učiteljev/ic Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani na javnem zagovoru.
Pred zagovorom so rezultati magistrskega dela razstavljeni v prostorih Fakultete za
arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Enoviti magistrski študijski program arhitektura

Študent/ka izbere temo in mentorja/ico magistrskega dela po petih letih študija. Pod
vodstvom mentorja/ice samostojno izdela celostni elaborat, ki se sestoji iz raziskovalne
študije in načrtov arhitekture za izbrani primer. Delo oceni tričlanska komisija visokošolskih
učiteljev/ic Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani na javnem zagovoru. Pred
zagovorom so rezultati magistrskega dela razstavljeni v prostorih Fakultete za arhitekturo
Univerze v Ljubljani.

Doktorati

Na Doktorskem študijskem programu ARHITEKTURA študentke/ti pod mentorstvom doc. dr. Ilke Čerpes izdelajo doktorat, ki je rezultat znanstveno-raziskovanega dela na področju arhitekture ali urbanizma.

PROJEKTI